การประชุมคณะกรรมการ ครูและการจัดการเรียนออนไลน์ปี 2020 – School Committee Meeting and Online Learning Program

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2020 ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับงานงบประมาณการเงิน งานธุรการ งานจัดซื้ออุปกรณ์ และการพัฒนาการเรียนการสอน ของโรงเรียน นอกจากนี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2020 ยังได้มีการประชุมครูทางไลน์แอพพลิเคชั่น ขึ้น เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงการสอนออนไลน์จากเดิมที่ชั้นอนุบาลถึงป.2เรียนผ่านไลน์แอพพลิเคชั่น

โดยครูมีคลิปบทเรียนและการบ้านให้ แต่เทอม 3 นี้ได้เปลี่ยนเป็นการสอนสดผ่านซูมแอพพลิเคชั่นทุกระดับชั้น ยกเว้นชั้นอนุบาล 1 ยังคงเป็นวิดิโอคอลผ่านไลน์แอพพลิเคชั่น โดยรวมมีการตอบรับจากนักเรียนและผู้ปกครองดี ครูดาเนินการสอนตามแผนได้ต่อเนื่อง รวมถึง ครูประจาชั้นป.1-2 ถึงป.5-6 ยังได้รวบรวมเนื้อหาการสอนของแต่ละสัปดาห์ และให้ส่งการบ้านทางกูเกิ้ล คลาสรูมอีกด้วย การประชุมปรึกษาหารือของคณะกรรมการฯ และคณะครูฯ มิได้มีเพียงครั้งเดียวในแต่ละเทอม แต่ยังมีการประชุมย่อยในเวลาอื่นๆ อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนฯ เป็นไปด้วยความ

On Saturday 12th September 2020, an online school committee meeting was held to discuss about finances, administration, pur-chasing, learning and teaching development.
On Sunday 27th September 2020, we organised a meeting with the teachers. The main issues discussed re improving online teaching were as follows:

– Kindy to Year 2: lessons used to be conducted through the ‘Line’ application; these lessons will change to use ‘Zoom’ (live) to all classes except for Kindy 1 which will still use ‘Line’.
– Year 1 to Year 5-6: teachers will check students’ home work sent to Google Classroom
Teachers, students and parents are happy and have responded well to the changes. We hold meetings throughout the term so everything will be well organised throughout 2020.

 

Recent News

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049