E-Newsletter Term 4-2020

จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ เทอม 4 ปี 2563โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี

ทางโรงเรียนฯ และผู้ปกครองขอขอบคุณคุณครูทุกท่าน ถึงแม้ว่ารูปแบบการสอนจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ เป็นการสอนทางออนไลน์ แต่ครูทุกท่านก็ยังตั้งใจเตรียมการสอนทุกครั้ง อีกทั้งยังถ่ายทอดความรู้ให้เด็กๆ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคณะครู ประกอบกับความตั้งใจเรียนของนักเรียนและความร่วมมือของผู้ปกครอง จนทาให้โรงเรียนฯ สามารถดาเนินการสอนจนสาเร็จลุล่วงตลอดปีการศึกษา 2563 ได้ ทั้งนี้ ในเทอม 1 ปี 2564 ทางโรงเรียนฯ จะทาการเปิดเรียนที่ NSW School of Languages (Petersham) ตามปกติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะมีกฎระเบียบตามประกาศของสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์เรื่องโควิด – 19 ซึ่งจะประกาศรายละเอียดให้ทราบต่อไปในโอกาสปีใหม่ 2564 นี้ ขออวยพรให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน มีความสุขและพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

The school and parents would like to thank all the teachers for their efforts teaching students online in recent months. Even though this was a major change for everyone, they did a good job preparing lessons so students could continue learning efficiently. This reflects the abilities of the teachers and the cooperation of the students and their parents, allowing successful learning throughout a difficult year.

For the first term of 2021, we will conduct face-to-face lessons at NSW School of Languages (Petersham) as usual. We will announce the regulations according to the NSW Health Covid-19 safe plan before we open on Sunday 7th February 2021.

The school wishes everyone health and happiness for this new year 2021.

Warm regards,

Committee

 1. พิธีทางพุทธศาสนาวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

คุณวัชรี นิวเอลล์ เป็นตัวแทนของโรงเรียนฯ เข้าร่วมพิธีทางพุทธศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันชาติ วันพ่อแห่งชาติและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งจัดโดยวัดพุทธรังษี แอนนันเดล ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ กิจกรรมอันเป็นมงคลนี้ ผ่านไปด้วยดี ทุกคนที่มาร่วมงาน ต่างมากันด้วยความรัก และราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน

 

 1. Thai Nation and Father’s Day

Mrs. Watcharee Newell represented our school on the Thai Nation and Fa-ther’s Day at Buddharangsee Temple, Annandale on Saturday 5th Decem-ber 2020, organised by the Temple and Royal Thai Consulate, Sydney. This day also celebrated the birthday of the late King Bhumipol, King Rama IX, who was loved by the Thai people. A large number of people attended the ceremony to show their love and gratitude for what he had done to the country.

          

 

 1. การประชุมสามัญประจาปีของผู้จัดงาน

Children’s Festival

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 คณะผู้จัดงาน Children’s Festival ได้จัดงานประชุมสามัญประจาปี 2020 ที่ Revesby Workers’ Club งานนี้ได้มีการเปิดตัวหนังสือบันทึกความสาเร็จของการจัดงาน Children’s Festival ตามชุมชนต่างๆ ในรอบ 21 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดทาขึ้นเพื่อจาหน่ายให้กับโรงเรียนชุมนุมและบุคคลทั่วไปที่สนใจในราคาเล่มละ $30 รายได้สมทบทุนค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดงานในอนาคต หนังสือนี้ได้มีการลงภาพถ่ายการแสดงของโรงเรียนฯ ขณะที่ไปร่วมแสดงในงานที่ผ่านมาด้วย ทั้งนี้ คุณบุษกร ไพรินทราภา ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนฯ เข้าร่วมงานดังกล่าว

 

 1. AGM of the Children’s Festival

Khun Busakorn Phairintrapha represented our school at the AGM of the Children’s Festival on Sunday 6th December 2020, held at Revesby Workers’ Club. They launched a book called ‘Children’s Festival Playing Together and Living in Harmony’ which shows the success of the Children’s Festival including many photos of the activities in the last 21 years. The book costs $30 and the in-come will contribute to the cost of all activities in the future

 

 1. อวยพรคริสต์มาสแก่เจ้าหน้าที่โรงเรียน NSW School of Languages (NSL)

เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 คุณวัชรี นิวเอลล์ ได้ไปร่วมอวยพรคริสต์มาสแก่เจ้าหน้าที่ฯ โรงเรียน NSW School of Languages (NSL)

พร้อมทั้งได้นาอาหารว่างและบัตรอวยพรไปมอบให้ Mrs. Hilary Hughes อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนฯ ซึ่งในวันเดียวกันนี้ โรงเรียน NSL ได้เลี้ยงฉลองวันคริสต์มาสให้กับคณะครูและพนักงานของโรงเรียนฯ ในช่วงเช้าด้วย เจ้าหน้าที่ฯ ทุกคนต่างชื่นชอบกับอาหารว่างที่โรงเรียนฯ จัดไปให้เป็นอย่างมาก

 

 1. Christmas Luncheon of the NSW School of Languages.

On Wednesday 16th December 2020 Mrs. Watcharee Newell attended the Christmas Lunch-eon of the NSW School of Lan-guages (NSL) and brought some Thai snacks to the party. The principal, Mrs. Hilary Hughes, and all the staff were very hap-py for what our school had brought to thank them

 

 1. การประชุมคณะกรรมการฯ และคณะครูออนไลน์

 

คณะกรรมการโรงเรียนฯ ได้เข้าร่วมประชุมกัน เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 โดยได้หารือเกี่ยวกับการวางแผนการเปิดโรงเรียนฯ ในเทอมหน้า ซึ่งจะดาเนินการเรียนการสอนที่โรงเรียน NSL – Petersham อีกทั้งยังได้หารือเกี่ยวกับการจัดการทั่วไปอีกด้วย

และในวันเดียวกัน ได้มีการประชุมครู โดยได้หารือร่วมกับคณะกรรมการฯ ในเรื่องครูประจาชั้นประจาปีการศึกษา 2564 นอกจากนี้ยังได้พิจารณาเกี่ยวกับ นโยบายตามข้อกาหนดของรัฐฯ และข้อปฏิบัติการป้องกันการแพร่โควิด-19 และระเบียบอื่นๆ ที่ได้ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมอีกด้วย

 

 1. Committee and Teacher’s online meeting.

The committee meeting was held online on Saturday 5th December 2020 to discuss next term’s learning programs and administration at NSL, Petersham. On the same day, there was also a meeting for the committee and teachers to inform the teachers about the new plan and regulations for the NSW Health Plan for Covid-19.

 

 1. การเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยและดนตรีไทย

การเรียนการสอนในเทอมนี้ ยังคงเป็นแบบออนไลน์เหมือนเทอมที่ผ่านมา ได้แก่ การสอนทางซูมสาหรับภาษาไทย ยกเว้นชั้นอนุบาล 1 ยังคงเป็นวีดีโอคอลทางไลน์กลุ่ม โดยรวม บรรยากาศการเรียนของทุกห้องเป็นไปด้วยความราบรื่น และเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เนื่องจากครูทุกคนได้สอดแทรกเกมที่แฝงไปด้วยการเรียนรู้ จึงทาให้นักเรียนมีความสนใจในบทเรียน และเข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ

สาหรับการเรียนดนตรีไทย ยังคงเป็นการเรียนผ่านแอพพลิเคชั่นทรูวีรูม การเรียนเป็นไปด้วยความราบรื่นดีบรรยากาศการเรียนโดยรวมของทุกห้องนั้น นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนอย่างเต็มที่ ครูดนตรีทุกคนได้พยายาม ปรับพื้นฐานของนักเรียนให้ถูกต้องยิ่งขึ้น รวมทั้งสอนเทคนิคต่าง ๆ ให้อีกด้วย

 

 1. Online Thai Language and Music learning.

Term 4 lessons for Thai language and music were carried out online as for the previous two terms using Zoom application except for Kindy 1 which was conducted via video calls through Line application. All the classes went smoothly and happily. The instrumental lessons were conducted through True Vroom. The fundamentals and technique of each instrument were taught by the music teachers.

 

 1. การพฒั นาและปรบั ปรุงเว็บไซตของโรงเรยีน

 

โรงเรียนไดท้ าการปรบั ปรุงเว็บไซตของโรงเรียนที่

https://www.btclschool.com/ โดยทาการ ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์และสะดวกต่อการ ใช้ งานของผู ้ที่สนใจเขา้ ชมเว็บไซตข์ องโรงเรียนฯ โดย ข้อมูลต่างๆ จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเนื้อหาจะประกอบไปดว้ ย ประกาศจากทางโรงเรียนฯ ข่าว วีดีโอ

รวมทั้งยังสามารถลงทะเบียนโครงการต่างๆ ของโรงเรียนฯ ทางเว็บไซต์ ได้อีกด้วย ขอเชิญผู ้ปกครองเข้าไปเยี่ยมชม และช่วยเชิญชวนเพื่อนๆ ญาติมิตร และบุคคลทั่วไปที่ สนใจจะส่งบุตรหลานมาเรียนไดเ้ ขา้ ไปดูเว็บไซต์ ของโรงเรียนฯ ได้

 

 1. Improving the School Website.

We are developing and improving the school website, https://www.btclschool.com/. The website is full of information, activities and photos about the school and is useful for anyone who visits the site. We encourage all parents to have a good look through it and invite other people to visit the site.

Recent News

 • test post
  test post   https://drive.google.com/drive/folders/1jSbi9dx45hyBZ7qUi7iGc3Nm34qgkytk?usp=sharing...
  Read more

Address

NSW School of Languages
35 West Street. Petersham. NSW. 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: btclschool@gmail.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049