การปรับพื้นฐานการเรียนดนตรีไทยทางออนไลน์ – Learning Thai music online

ในเทอม 3 นี้ โรงเรียนได้จัดการเรียนดนตรีไทยทางออนไลน์ขึ้นเฉพาะชั้นอนุบาล 3 ถึง ป.5-6 ซึ่งมีครูดนตรีไทยจากเมืองไทย 4 คน มาทาการสอนผ่านแอพพลิเคชั่นทรูวีรูม โดยการเรียนดนตรีเทอมนี้ จะเน้นเรื่องพื้นฐานเป็นหลัก การแก้ไขพื้นฐานดังกล่าวนี้ จะรวมไปถึง การแก้ไขท่านั่ง การลงมือเล่นเครื่องต่างๆ ให้ถูกต้อง เช่น การตีให้ตรงตำแหน่ง การกรอที่ควรจะลงมือไหนก่อน การจับไม้ที่ยาวไป การดีดเข้า-ออกต้องให้น้าหนักเท่ากัน เป็นต้น อนึ่ง การเรียนปรับแก้พื้นฐานนี้ เป็นไปด้วยความราบรื่น นักเรียนและครูต่างสื่อสารโต้ตอบกัน มีการส่งการบ้านให้ครูตรวจสอบความถูกต้อง และครูได้แก้ไขให้อย่างต่อเนื่อง

During term 3, Thai music lessons were conducted online for Kindy 3 to Year 5-6 by the True Vroom application by four teachers in Thailand.
The main purpose for this term was to stress the basics of each music instrument such as posture, correct ways to handle and how to play the instruments.
The students and teachers maintained their communication, and were happy with pro-gress. Students sent video clips for the teachers to comment on their performances.

 

Recent News

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049