การเรียนออนไลน์ในเทอม 2 – Online learning Term 2

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีได้ทำการเรียนการสอนออนไลน์ในเทอม 2 เพื่อปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของรัฐบาลในเรืองการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน เริ่ม ตั่งแต่วันอาทิตยท์ ที่3 พฤษภาคม ถึงวันอาทิตยท์ที่5 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

ระดับอนุบาลถึงประถม 2 เรียนผ่านไลน์ แอพพลิเคชัน โดยคุณครูมีคลิปบทเรียนและ การบ้านมาให้นักเรียนทุกวันอาทิตย์ ซึ งไดร้บ ความร่วมมือจากผู้ปกครองใหช่วยอธิบาย เพิ่มเติมแก่นักเรียนและทุกอย่างดำเนินไปด้วยดี

ระดับชั้นประถมปีที่ 3 ถึงประถมปีที่ 6 การเรียนผ่านทางโปรแกรม Zoom และ Google Classroom นักเรียนได้มีการปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอน รวมทั้งสามารถส่งและตรวจการบ้านได้ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนทั้งสามระบบดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียนใหความสนใจใน บทเรียน ซึ่้งครูของเราทุกคนได้ใช้ วิธีการและเครื่องมือในการสอนออนไลน์ไดอ้ ย่างเต็มทื่ เต็มเปื่ยมไปด้วยความสามารถและทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยม

The school is continuing to teach online with no school fees in term 2 to comply with measures against the Covid-19 pandemic, which will last from Sunday 3 May to Sunday 5 July 2020. Classes are as follows:

Kindy – Year 2: classes are being held through the ‘Line’ application. Teachers send video clips with homework to students and parents are asked to help their own children with the homework. The remote teaching was conducted smoothly.

Year 3 – Year 6: classes are being held through ‘Zoom’ and ‘Google Classroom’ programs. Students can interact with teachers and homework can be submitted and marked via the application efficiently.

 

 

Recent News

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049