กิจกรรมกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน

ในสัปดาห์ที่ 4 – 8 ของเทอมนี้ มีการจัดกิจกรรมให้กับเด็กกลุ่มก่อนวัยเรียน(PK Group) ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมระบายสีการ์ดเนื่องในโอกาสวันแม่เป็นครั้งแรกของเทอม ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเด็กๆและผู้ปกครอง
ทั้งนี้ หลังจากจบวันแรก มีการแจกใบประกาศนียบัตรโดยครูขวัญ เป็นกาลังใจให้กับเด็ก เพื่อจะได้มาร่วมกิจกรรมในสัปดาห์ถัดไป ซึ่งได้จัดให้มีการระบายสีการ์ดวันพ่อ และกิจกรรมกระตุ้นกล้ามเนื้อมือต่างๆ ในสัปดาห์ถัดมา ทั้งนี้ ก็เพื่อวัตถุประสงค์ให้เด็กปลอดภัย อยู่ในสายตาและความดูแลของผู้ปกครองตลอดวัน

In week 4th- 8th of this term, there were several activities for PK Group, including Thai Mother’s Day colouring in for the first day. All children and parents were so excited and really enjoyed this. At the end of the activity, children received their certificates for encouragement from Mrs. Kwanta.
They had a great time. In the 2nd week and the week after, we also had colouring in activity for Australia’s Father’s Day. The children used play dough and some toys for hands and muscle development. During these types of activities, parents are reminded that they must pay close attention to our children at all times.

 

Recent News

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049