ครูอบรมการสอนออนไลน์ – Virtual Classrooms Workshop

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2020 ครูโจ้(กฤติยา เพิ่มพานิช) – ครูประจาชั้นประถมปีที่ 3 ได้เข้าอบรมเรียนออนไลน์ เรื่อง Beginning Online Teaching with 4 Cool Tools: Access to Google Classroom and webinar กับทาง NSW depart-ment of Education – Community Language School เวลา 8.30-9.30น เครื่องมือเหล่านั้น ได้แก่ Google Classroom, Zoom, Kahoot และ Google Slides ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการสอนในช่องทางอื่นๆ นอกจากการสอนที่โรงเรียน

On Monday 30th March 2020, Year 3 class teacher Kru Jo (Krittiya Perm-panich) attended an online learning course on the topic ‘Beginning Online Teaching with 4 Cool Tools: Access to Google Classroom and webinar’ from NSW De-partment of Education – Community Languages School at 8.30 – 9:30 am. The tools are Google Class-room, Zoom, Kahoot and Google Slides. This is to prepare for teaching through other devices other than face to face teaching at school.

 

Recent News

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049