งดโครงการพิเศษเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

ประกาศ เรื่อง งดโครงการพิเศษเรียนดนตรีและนาฏศิลป์เข้มข้น รุ่นที่ 16

ตามที่โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีได้กำหนดให้มีโครงการพิเศษเรียนดนตรีและนาฏศิลป์เข้มข้น รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 13 – 25 เมษายน 2020 นั้น ทางคณะกรรมการผู้ปกครองโรงเรียนฯ ได้พิจารณาถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ยังมีการระบาดอย่างเป็นวงกว้างอยู่ในขณะนี้ จึงมีมติออกมาว่าให้งดโครงการพิเศษฯ นี้ เพื่อสวัสดิภาพทั้งของนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

คณะกรรมการ

*** กดรูปด้านล่างเพื่อขยาย ***

 

RECENT NEWS

ADDRESS

NSW School of Languages
35 West Street. Petersham. NSW. 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: btclschool@gmail.com

ABOUT US

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049