งานฉลองประจาปี 2019 ของสหพันธ์โรงเรียนภาษาชุมชน – The Federation of Community Language Annual Celebration

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี นาโดย ดร.ทรงศรี ฟอแรน ได้นาคณะกรรมการ ครูและผู้ปกครองบางส่วนไปร่วมงาน Federation’s Annual Gala Dinner 2019 ที่ Club Punchbowl (formally known as Croatian Club), 921 Punchbowl Rd, Punchbowl

ซึ่งจัดโดยสหพันธ์โรงเรียนภาษาชุมชนแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ผู้ร่วมในงานมีมากกว่า 1,000 คน โดยมีบุคคลสาคัญเข้าร่วม อาทิ The Hon. Victor Michael Dominello, MP the New South Wales Minister for Customer Ser-vice นาย Jihad Dib MO – Shadow Minister for Skills and TAFE, Youth, Juvenile Justice and Assisting Multiculturalism ดร. Stepan Kerkyasharian AO – Chair Community Lan-guages Schools Board ผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ที่มีโรงเรียนภาษาชุมชนของตนเป็นสมาชิกของสหพันธ์ ฯ กงสุล สรียา ปัญญาดี เป็นตัวแทนจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ของไทย

สิ่งที่น่าภาคภูมิใจของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี คือ นักเรียนของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ได้รับเชิญให้ไปแสดงความสามารถทางนาฏศิลป์และโปงลาง โดยการแสดงที่นักเรียนเลือกไปคือ ชุดฟ้าหยาด ซึ่งแสดงกันได้อย่างดีเยี่ยมในงาน ในงานนี้มีโรงเรียนที่มาร่วมมากกว่า 300 โรงเรียน แต่ทางสหพันธ์ฯ เลือกให้มาแสดงเพียง 16 แห่งเท่านั้น
จึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสาเร็จของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ยิ่งไปกว่านั้น พิธีกรในงาน คือ นส.เอนเจลิก้า คาซาโด ซึ่งเป็นอดีตนักเรียนของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี และนส.เอนเจลิก้ายังเป็นทูตของสหพันธ์ ฯ ประจาปี 2019 อีกด้วย

On Saturday 23rd November 2019, Dr. Songsri Foran and part of Committee mem-bers, teachers and Parents attended the Fed-eration’s Annual Cala Dinner 2019 at Club Punchbowl (formally known as Croatian Club), 921 Punchbowl Road, Punch Bowl, organized by the Federation of Community Languages Schools.
More than 1000 guests participated in the celebration, including The Hon. Victor Michael Dominello, MP and the NSW Minister for Customer Service; MR jihad Dib Mo, Shadow Minister for Skills, TAFE, Youth, Juvenile Justice and Assisting Multiculturalism; Dr. Stepan Kerkyasharian AO, Chairman of Community Languages Schools Board, with a representative from foreign consulates of federation school mem-bers. On this occasion, Consul Sariya Panya-dee represented Sydney Thai Consulate General in the event.

The Thai School was among 16 schools selected from 300 schools to celebrate the grand event. Our children proudly performed the popular Pong Lang music and the exquisite Fa Yad dance. It was indeed a great success for our school. The pride of the Thai School, Angelica Cassado beautifully

Recent News

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049