งานเปิดโรงเรียนของโรงเรียน NSW School of Languages

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2019 นักเรียนจากโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีได้รับเกียรติให้ไปแสดงนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย รวมทั้ง โปงลาง ในงานเปิดโรงเรียนของโรงเรียน NSW School of Languages ที่ West Street, Petersham โดยการแสดงที่น าไปนั้นได้รับความชื่นชมจากผู้ชมในงานเป็นอันมาก

On Saturday 30th November 2019, our students were invited to participate at the Grand Opening of the NSW School of Languages, 35 West St, Petersham. The audience was impressed with the dancing, traditional Thai music and Pong Lang, the folk music of north east Thailand.

Recent News

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049