ประชุมสามัญประจำปี 2017

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี จะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2017 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017 เวลา 10.15 น. จึงขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
1. รับทราบรายงานทางการเงินระหว่างเดือนกรกฎาคม 2016 ถึง 30 มิถุนายน 2017
2. รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีของโรงเรียน
3. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ของปี 2017
4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ขอบคุณค่ะ

คณะกรรมการ

ปล. สัปดาห์นี้เรานำอาหารมาเลี้ยงคุณครูด้วยนะคะ

****และขอย้ำนะคะ
วันอาทิตย์(17 กย.)นี้ เป็นวันสุดท้ายของการเรียนการสอนของเทอม 3 นี้ เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 24 กย. เราจะปิดโรงเรียนไปทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดพุทธรรม ไวส์แมนส์เฟร์รี่กันค่ะ
จากนั้นจะปิดเทอมเป็นเวลา 2 สัปดาห์ และเปิดเทอม 4 วันที่ 15 ตค.****

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049