สัมมนาออนไลน์สำหรับครู – Webinars for Teachers

NSW Federation of Community Language Schools ได้จัดสัมมนาออนไลน์ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรูให้กับครูผู้สอน โดยครูจากโรงเรียนฯและกรรมการฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
– วันที่ 18 พฤษภาคม 2020 เรื่อง การนำกิจกรรมหลักไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษมาดัดแปลงในการสอนภาษาต่างๆ ของโรงเรียนชุมชน (Grammaring Activities) โดยอาจารย์ซึ่งแต่งหนังสือด้านวิธีและเทคนิคการสอนจากประเทศสเปน
– วันที่ 25 พฤษภาคม 2020 เรื่อง ปัจจัยหลักและปัจจัยรองในการสอน ออนไลน์ (Language Online: What’s Important and What’s Not) โดยอาจารย์สอนภาษาผู้มีประสบการณ์ในการสอนเป็นระยะเวลามากกว่า 25 ปี
– วันที่ 10 มิถุนายน 2020 เรื่อง แนวทาง เทคนิคและสื่อการสอน โดยอาจารยจ์ ากมหาวิทยาลัยเมลเบิรน์ ในแต่ละครั้งของสัมมนามีผู้เข้าร่วมมากกว่า 100 คน และมีการส่งข้อความ ถาม-ตอบข้อซักถามกันอย่างต่อเนื่อง การสัมมนามีประโยชน์และให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก

The NSW Federation of Community Language Schools is providing Webinars to support and educate the teachers during this difficult time. Our teachers and curriculum committees have participated in these events; Grammaring Activities, Language Online: What’s Important & What’s Not and Teaching Technique and Devices.

All the Webinars were conducted by professional lecturers from many universities in Australia. All the attendances gained a lot of new knowledge to apply in their teaching.

 

Recent News

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049