อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น – First Aid Course

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2020 โรงเรียนฯ ได้ส่งนายจักร์ทิพย์ วงษ์ศรีแก้ว คณะกรรมการโรงเรียนฯ ไปอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับ Medic Corp Ambulance ที่ Parramatta การอบรมใช้เวลาหนึ่งวันเต็ม การอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทาง NSW Federation of Community Language Schools เป็นผู้ประสานงานให้กับอาสาสมัครจากโรงเรียนต่างๆ ในรัฐนิวเซาท์เวลล์ได้เข้าร่วมอบรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือนักเรียนได้ทันท่วงที ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยฉุกเฉินขึ้นภายในโรงเรียน
ทั้งนี้ ทางโรงเรียนฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และได้ส่งอาสาสมัครเข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีความมั่นใจในเรื่องการดูแลการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเบื้องต้น ในขณะที่มาเรียนและใช้พื้นที่ภายในโรงเรียนฯ

On Sunday 12th July 2020, com-mittee member Chakthip Wongsrikaeo attended a First Aid Course with Medic Corp Ambulance at Parramatta. This course is provided by the NSW Federation of Community Language Schools to facilitate volunteers from Language School in NSW in learning how to deal with any medical emergency situation and minimise the loss of life within schools.
This is an on – going course from the Federation which our school always en-gages with by sending teachers, committee members or volun-teers to gain first aid knowledge so parents can be assured that we have enough qualified staff to help in case of emergencies.

 

Recent News

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049