โครงการภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 28 ( Summer Project 28th)

โครงการภาคฤดูร้อน โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ปีที่ 28 ดาเนินการระหว่าง 23 ธันวาคม 2019 – 25 มกราคม 2020 โดยเป็นความร่วมมือกันของโครงการของศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ทางคณะครุศาสตร์ได้ทาการคัดเลือกและส่งครูผู้มีความรู้ความสามารถมาสอนในโครงการฯ นี้รวม 7 ท่าน แบ่งเป็นวิชาภาษาไทย 4 ท่าน ดนตรีไทย 2 ท่าน และนาฏศิลป์ไทย 1 ท่าน ได้แก่

 • นางสาววรุณี ทองแลง โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา จ.เลย
 • นางสาวนิศาธร กองมงคล โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จ.พะเยา
 • นายวุทธาฤทธิ์ อ่อนสนิท โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี
 • นางสาวสุภาภรณ์ ฉิมปรีดา โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา จ.เพชรบูรณ์
 • นายธนะพัฒน์ ทองภูบาล ครู โรงเรียนวังโพนงามวิทยา จ.เลย
 • นายเกษม ศรีวิชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.พะเยา
 • นายมนัญชัย พุทธประเสริฐ ครูประจาการ 1 ปี วัดนวมินทราชูทิศ บอสตัน สหรัฐอเมริกา

โครงการภาคฤดูร้อนปีนี้มีนักเรียนมาร่วมทั้งสิ้น 73 คน นอกจากการเรียนการสอนในชั้นตามปกติแล้ว ทางโครงการฯ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลายรายการ เช่น ร่วมกิจกรรมขึ้นปีใหม่ที่วัดพุทธรังษี แอนนันเดล กิจกรรมราลึกผู้มีพระคุณ กีฬาสี วันไหว้ครู ฟังเทศน์ตักบาตร ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อช่วยเหลือวัดพุทธธรรม ที่ Wisemans Ferry ที่ประสบไฟป่า เป็นต้น วันที่ 25 มกราคม

ซึ่งเป็นวันปิดโครงการฯ กงสุลสรียา ปัญญาดี เป็นผู้ให้เกียรติมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่คณะครูอาสาฯ และนักเรียนทั้งหมด โดยจัดขึ้นที่ Cyprus Community Club, Stanmore นอกจากผู้ปกครองแล้วยังมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมในงาน อาทิเช่น Mr. Michael Christodoulou, CEO NSW Federation of Community Language Schools Inc, Mr. Albert Vella, Advisory Board Member Multicultural NSW, Ms Lucia Johns, President NSW Federation of Commu-nity Language Schools, Hilary Hughes, Principal NSW School of Languages นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่างๆ ที่ได้เรียนมาตลอดโครงการ ซึ่งมีทั้งด้านภาษาไทย ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยให้แขกที่มาในงานได้ชม และภายในงานทางโรงเรียนฯ ได้จัดอาหารกลางวันไว้บริการอีกด้วย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ คุณมาลี ศิลา แห่งร้าน This is Thai, Camden และคุณมงคลชัย โค้วสมบูรณ์

BTCL 28th Summer Project operated from 23rd December 2019 to 25th January 2020 with cooperation of the Center for the Promotion of Thai Language and Culture, Department of Education, Chulalongkorn University and BTCL School. The project had seven experienced teachers selected by the department, comprising four Thai language, two music and one dance teachers, as follows:

 • Miss Warunee Thonglang, Pha In Plang Vittaya School, Loei. Miss Nisathorn Kongmongkol, Phaikwang Vittayakhom School, Prayao.
 • Mr Warawoot Onsanit, Anurachprasith, Nonburi.
 • Miss Supaporn Chimpreeda, Petchaboon Vittaya, Petchaboon.
 • Mr Thanapat Thongpubal, Wang Pon Vittaya, Loei.
 • Mr Kasem Srivichai, Cha-lermprakiet Somdej Pra Srinakarin, Payao.
 • Mr Manunchai Putthaprasert, Wat Nawamintra-chutis, Boston, USA.

Seventy-three students attended the project. Besides attending classes, as usual the students also participated in a lot of interesting activities such as performing at Bud-dharangsee Temple in Annandale for the new year celebration, gratitude day, sport day, teacher day, offering of food to monks and chanting.

We also took part in the activity to raise money for Bud-dhathama Temple, Wisemans Ferry which was destroyed by the bush fire. On Graduation day, 25th January 2020, at Cyprus Community Club, Stanmore, the Thai Consul Sareeya Punyadee granted certificates to students and volunteer teachers. Many distinguish guests attended the ceremony such as Mr. Michael Christodoulou, CEO of NSW Federation of Community Language Schools Inc. Mr. Albert Vella, Advisory Board Member of Multicultural NSW. Ms Lucia Johns, President of NSW Federation of Community Language Schools. Ms Hilary Hughes, Principal of NSW School of Languages. All students per-formed what they had learnt from the project to guests and parents, demonstrating their ability in Thai language, music and dance. Lunch was donated by the RoyThai Consulate, Sydney, Khun Malee Sila from This is Thai Restaurant, Camden and Khun Mongkholchai Kowsomboon. We would like to thank everyone who helped to make this project successful.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent News

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049