Student Details

 • Male
 • Female

Medical Details

 • No
 • Yes

 • No
 • Yes

 • No
 • Yes

 • No
 • Yes

 • No
 • Yes


School Details


$ 250 per / Term

- ค่าหนังสือรุ่น ครอบครัวละ : $15

- ค่าเสื้อกีฬาสี : $15

- ค่าดอกไม้ไหว้ครู : $3 (นักเรียนนำมาเองได้)

ค่างานสัมฤทธิบัตร (รายได้มอบให้คณะครูทั้งหมด) :

- เด็ก อายุต่ำกว่า 5 ขวบ : $15

- เด็ก อายุมากกว่า 5 ขวบ : $30