งานทำบุญของคุณสุเพ็ญ รัฟฟาน – Merit Making for Khun Supen Raffan

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2020 โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี โดย ดร.ทรงศรี ฟอแรน และคณะกรรมการ ได้จัดงานทาบุญที่วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ เพื่อ คุณสุเพ็ญ รัฟฟาน ซึ่งเสียชีวิตลงอย่างสงบ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีครอบครัวและญาติมิตรของคุณสุเพ็ญมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงคุณสุเพ็ญ, ป้าเพ็ญ หรือพี่เพ็ญของพวกเรา เป็นผู้ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนฯ มาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งโรงเรียน และได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนเรื่อยมา ในการนี้ ครอบครัวของพี่เพ็ญได้บริจาคเงินจานวน 695 เหรียญให้กับโรงเรียน เพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่พี่เพ็ญจะมีความสุขในการบริจาคนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณในน้าใจ

On Saturday 11th July 2020, on behalf of the school, Dr Songsri Foran and other committee members performed a merit ceremony at Buddharangsee Temple, Stanmore, for Khun Supen Raffan who passed away peacefully on 2nd July 2020. Many members of Khun Supen’s family and friends were present.

Khun Supen, Pa Pen or Pee Pen was one of the original supporters of the school and never ceased supporting the school even after she passed away. Her family donated $695 to the school on her behalf and said that it was some-thing that would have made her happy. We thank them very much for their generosity and we will always remember her.

 

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049