Events

วันภาษาไทย | Thai Language Day

เรียน ผู้ปกครอง / ผู้ดูแลนักเรียน ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานวันภาษาไทยในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2023 นี้ เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียน ในงานนี้ จะมีกิจกรรมมากมาย…