วันกิจกรรมภาษาไทย -Thai Laguage Day

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019 โรงรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น โดยคณะครูจัดให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามทักษะที่ก าหนดขึ้นคือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เป็นการให้นักเรียนได้นาความรู้ภาษาไทยมาใช้ในเกมส์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนาน นอกจากนี้ย ังมีการแสดงพิเศษของคณะครูเรื่องพระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวรรณคดีไทยอันทรงคุณค่า รวมทั้งยังมีการแสดงโปงลางเพิ่มความสนุกสนานในงานอีกด้วย กิจกรรมวันภาษาไทยนี้ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งทั้งจากนักเรียนและผู้ ปกครอง จึงถือว่าประสบ ความสาเร็จมากอีกกิจกรรมหนึ่งของทางโรงเรียน ฯ

On Sunday 22nd September 2019, the school organised an activity called Thai language Day in which the teachers asked students to show their skills in listening, speaking, reading and writing through games. This was a fun way f

or students to show their ability to their parents. The teachers presented a special play to help the students learn an old Thai Folk tale. This activity was very successful and everyone enjoyed it immensely.

 

 

 

Recent News

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049