เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตที่แคนเบอร์ร่า – Visit to Thai Embassy in Canberra

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2020 โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี โดยดร. ทรงศรี ฟอแรน และตัวแทนคณะกรรมการผู้ปกครองโรงเรียน ฯ ได้นาคณะครูอาสาสมัครโครงการภาษาและวัฒนธรรมไทยภาคฤดูร้อนปีที่ 28 และครูอาสาจากโกลด์โคสต์ รวมทั้งตัวแทนผู้ปกครองเข้าเยี่ยมคารวะอุปทูตประจากรุงแคนเบอร์ร่า คุณทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา คณะครูได้รายงานถึงความสาเร็จของโครงการ ฯ ที่เพิ่งลุล่วงไปด้วยดีเมื่อวันที่ 25 มกราคม เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจจากสถานทูตไทย คณะครูได้เข้าชมสถานที่สาคัญ ๆ ของประเทศออสเตรเลีย เช่น รัฐสภาและพิพิธภัณฑ์สงคราม เป็นต้น
ระหว่างการเดินทางกลับซิดนีย์ ทางคณะได้มีโอกาสแวะรับประทานอาหารเย็นที่ร้าน This is Thai, Camden ของคุณ อลัน ศิลา อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคุณอลันและครอบครัวได้ให้การสนับสนุนโรงเรียน ฯ มาโดยตลอดหลายปี

On 30th January 2020, pro-ject co-ordinator, Dr Songsri Foran took volunteer teachers from 28th Summer Project and 4 volunteer teachers from Wat Sangharatanaram, Gold Coast, as well as some school committee members and Sun-day teachers to visit the Thai Embassy in Canberra. We were greeted by Khun Thip-pawan Suphamitkijja the Charge d’Affaires.
The teachers then had a chance to visit some important places of Canberra such as Parliament House and the Australian War Memorial.

On the way back to Sydney, This is Thai Restaurant, Cam-den, by Alan Sila hosted a dinner for the group. This res-taurant has supported BTCL for more than 20 years, which is greatly appreciated.

 

Recent News

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049