News

ประกาศเรื่องการเปิดเรียนในเทอม 3/2020

8 กรกฎาคม 2020 เรียน  ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลนักเรียน ทุกท่าน  โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีขอแจ้งให้ทราบว่า ทางโรงเรียนฯ จะเริ่มเปิดเรียนในเทอม 3/2020 โดยจะมีการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียนนับตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. – 14.00 น. เป็นต้นไป   ทั้งนี้  เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ภายในโรงเรียน ทางโรงเรียนฯ ขอความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้ตามข้อแนะนำและมาตรการด้านการจัดการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ขอให้ผู้ปกครองรับ-ส่งบุตรหลานของท่านที่หน้าประตูโรงเรียนในเวลา 9.50 น. ทั้งนี้เพื่อลดจำนวนคนภายในสถานที่  เมื่อมาถึงหน้าประตูโรงเรียนฯ กรุณาเข้าแถวเว้นระยะห่างเพื่อที่ผู้ปกครองอาสาและครูจะได้อำนวยความสะดวกรับนักเรียนเข้าโรงเรียน  กรุณาส่ง-รับนักเรียนให้ตรงต่อเวลาและขอให้รับนักเรียนกลับบ้านภายในเวลา 14.00 น.  จะทำการปิดประตูโรงเรียนฯ ในเวลา 10.30 น. กรณีที่นักเรียนคนใดมีความจำเป็นต้องเข้าเรียนสายกว่าปกติหรือกลับก่อนเวลา ขอให้ผู้ปกครองแจ้งครูประจำชั้นหรือกรรมการให้ทราบเป็นการล่วงหน้า ผู้ปกครองอาจรอบุตรหลานที่สนามหญ้าบริเวณลานจอดรถสุดถนน West

Read more

โครงการภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 28 ( Summer Project 28th)

โครงการภาคฤดูร้อน โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ปีที่ 28 ดาเนินการระหว่าง 23 ธันวาคม 2019 – 25 มกราคม 2020 โดยเป็นความร่วมมือกันของโครงการของศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ทางคณะครุศาสตร์ได้ทาการคัดเลือกและส่งครูผู้มีความรู้ความสามารถมาสอนในโครงการฯ นี้รวม 7 ท่าน แบ่งเป็นวิชาภาษาไทย 4 ท่าน ดนตรีไทย 2 ท่าน และนาฏศิลป์ไทย 1 ท่าน ได้แก่ นางสาววรุณี ทองแลง โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา จ.เลย นางสาวนิศาธร กองมงคล โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จ.พะเยา นายวุทธาฤทธิ์ อ่อนสนิท โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี นางสาวสุภาภรณ์ ฉิมปรีดา โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา จ.เพชรบูรณ์ นายธนะพัฒน์

Read more

งดโครงการพิเศษเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

ประกาศ เรื่อง งดโครงการพิเศษเรียนดนตรีและนาฏศิลป์เข้มข้น รุ่นที่ 16 ตามที่โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีได้กำหนดให้มีโครงการพิเศษเรียนดนตรีและนาฏศิลป์เข้มข้น รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 13 – 25 เมษายน 2020 นั้น ทางคณะกรรมการผู้ปกครองโรงเรียนฯ ได้พิจารณาถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ยังมีการระบาดอย่างเป็นวงกว้างอยู่ในขณะนี้ จึงมีมติออกมาว่าให้งดโครงการพิเศษฯ นี้ เพื่อสวัสดิภาพทั้งของนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง จึงเรียนมาเพื่อทราบ คณะกรรมการ *** กดรูปด้านล่างเพื่อขยาย ***  

Read more

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049