NewsNews

โครงการภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 28 ( Summer Project 28th)

โครงการภาคฤดูร้อน โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ปีที่ 28 ดาเนินการระหว่าง 23 ธันวาคม 2019 - 25 มกราคม 2020 โดยเป็นความร่วมมือกันของโครงการของศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ทางคณะครุศาสตร์ได้ทาการคัดเลือกและส่งครูผู้มีความรู้ความสามารถมาสอนในโครงการฯ นี้รวม 7 ท่าน...
Read More
News

งดโครงการพิเศษเรียนดนตรีและนาฏศิลป์

ประกาศ เรื่อง งดโครงการพิเศษเรียนดนตรีและนาฏศิลป์เข้มข้น รุ่นที่ 16 ตามที่โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีได้กำหนดให้มีโครงการพิเศษเรียนดนตรีและนาฏศิลป์เข้มข้น รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 13 - 25 เมษายน 2020 นั้น ทางคณะกรรมการผู้ปกครองโรงเรียนฯ ได้พิจารณาถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ยังมีการระบาดอย่างเป็นวงกว้างอยู่ในขณะนี้ จึงมีมติออกมาว่าให้งดโครงการพิเศษฯ...
Read More
News

ปิดการเรียนการสอนชั่วคราว

ประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราว โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีขอประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020 (พรุ่งนี้) เป็นต้นไป เปิดอีกครั้งในเทอม 2 วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2020 หรือตามความเหมาะสม จะแจ้งมาอีกทีนะคะ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงของนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกคนในการรับเชื้อโรคที่กำลังระบาดมากขึ้นในขณะนี้ค่ะ  ...
Read More
News

งานเปิดสถานที่เรียนแห่งใหม่ของโรงเรียน – Opening of BTCL School’s New Location

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2019 โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี นาโดย ดร. ทรงศรี ฟอแรน ได้จัดงานเปิดสถานที่เรียนแห่งใหม่ขึ้นที่โรงเรียน NSW School of Languages โดยมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมในงานมากมาย โดยเฉพาะกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์...
Read More
News

BTCL Newsletter 2018 Term 1

BTCL Newsletter 2018 Term 1
Read More
1 2 3 4 5

Address

NSW School of Languages
35 West Street, Petersham
NSW 2049
Phone: 0417 449 373
Website: https://btclschool.com
Email: info@btclschool.com

About Us

โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีเริ่มทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ภายในบริเวณห้องสมุดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์
เพื่อดำเนินการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยในซิดนีย์และเขตใกล้เคียง ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนที่ NSW School of Languages. 35 West Street. Petersham. NSW. 2049